flagax30

Stosowana analiza zachowania - terapia behawioralna

Oferujemy Państwu terapię w paradygmacie Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Terapia ta polega na wygaszaniu zachowań niepożądanych (agresji i autoagresji) oraz wzmacnianiu alternatywnych zachowań akceptowanych społecznie. Badania naukowe wskazują, że Stosowana Analiza Zachowania uzyskuje dużą skuteczność w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. 

Jestem absolwentką Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Sopocie i prowadzę terapię behawioralną pod superwizją dr Moniki Zielińskiej. Współpracuję z prowadzonym przez nią  Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Gdańsku także w zakresie diagnozy oraz tworzenia programów terapeutycznych.

EFRR kopia

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP III” NR RPWM.01.03.01-28-0012/19-003-01 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO